Đại lý cho các hãng tàu và hệ thống đại lý

  • Sắp xếp tại bến cảng và hoạt động tàu biển
  • Trang bị và quản lý Depot
  • Trang bị M&R
  • Hệ thống EDI
  • Tiến hành Shipside
  • Đại lý hàng hóa
  • Thu xếp cước trả trước/Trả sau
  • MT repo